Apie sinonimų žodyną

Kas tie sinonimai?

Sinonimų žodynas yra gyvosios kalbos turtinimo projektas, skatinantis domėtis turimais kalbos turtais, jais naudotis ir juos kurti, įtraukti visuomenę, ypatingai jaunimą, į lietuvių kalbos puoselėjimo, jos vartojimo, aktyvinimo kūrybinę veiklą.

Sinonimai - tai skirtingai skambantys, bet artimą (arba tą pačią prasmę turintys žodžiai arba sustabarėję posakiai), pvz.: verkti – raudoti, ašaroti... / patikti – kristi į akį...

Galėtų būti ir kitoks apibrėžimas, nes sinonimiškumas – labai gyvas, kintantis kalbos reiškinys, priklausantis nuo kalbėtojo situacijos, neįspraudžiamas į griežtų apibrėžimų rėmus. Tik retais atvejais skirtingos fonetinės raiškos žodžiai turi tą pačią reikšmę (pvz., kiškis – zuikis). Dažniausiai sinonimiškų žodžių prasmė skiriasi kiekybiniu ar kokybiniu santykiu, pvz.: eiti – slinkti, sliūkinti, vilktis, drožti ir t.t.

Mokslinėje literatūroje bandoma sinonimus klasifikuoti.

Pagal prasmes bei funkcijas išskiriami ideografiniai ir stilistiniai sinonimai. Šiuo skirstymu nusakomi kiekybiniai ir kokybiniai artimą prasmę turinčių žodžių skirtumai, pvz., lijo – linojo, pylė, kliokė...

Stilistiniai sinonimai pabrėžia tam tikrą emocinį kalbėtojo požiūrį, pvz.: valgė – rijo, kimšo, grūdo / kalbėjo - porino, vapėjo, murmėjo, vebleno...

Ideografiniai sinonimai pabrėžia kurių nors ypatybių gradaciją, pvz., baisus – siaubingas.

Pagal gramatinę struktūrą išskiriami sintaksiniai ir morfologiniai sinonimai, kada žodžiai įgauna naują prasmės atspalvį pakitus jų gramatinei formai, pvz., iš A.B. „Anykščių šilelio“: - „Kur jūsų paukščiai, paukšteliai, paukštytės...“

Sinonimiškumas susijęs su kitu kalbos reiškiniu – polisemija, t.y., kai vienas žodis tos pačios fonetinės raiškos skirtingam kontekste įgyja skirtingą prasmę ar bent jau kokybišką skirtingumą, ypač turint galvoje pirmines esmes reiškiančius žodžius: būtis, mirtis, dangus, žemė...

Pavyzdžiui žodis „tverti“ buitiniame lygmenyje lygus sinonimams dirbti, veikti (≈ tvorą tverti). Aukštajam lygmenyje: Dievas tveria Pasaulį, Visatą (sinonimas „kuria“ – nepakelia trancedentinio veiksmo į metafizinį lygmenį.) Tas pats žodis, perkeltas į įronišką groteskinę situaciją, gali įgauti niekinę, ironišką prasmę: „Na, ir ką tu čia sutvėrei?“ (sinonimai ≈ prisidirbai, sujaukei). Šiuo atveju sinonimai gali patikslinti poliseminių žodžių reikšmes.

Sinoniminė žodžių raiška gyvoje kalboje labai įvairi. Užtektų panagrinėti bent vieno žymesnio mūsų poeto kūrybą. Be sinonimų neišsiverčia nė vienas oratorius, vertėjas iš kitų kalbų, aktorius ar gero pažymio siekiantis moksleivis. Sinonimų šaltiniai yra įvairūs, pirmiausia – gyvoji kalba, tarmės, kitų kalbų žodynai ir kt. Didelį darbą atlieka mūsų kalbininkai sinonimus grupuodami, rinkdami, analizuodami. Darbas su žodynu reikalingas ir įkvepiantis, teikiantis galimybę geriau pažinti savo gyvąją kalbą, jos turtus ir tuo pačiu praturtinti save.

Internetinio žodyno idėja yra kviesti mūsų lankytojams bendradarbiauti: teikti pasiūlymus, rinkti įdomius sinonimus iš gyvosios kalbos, literatūros, tarmių, pateikti kontekstines situacijas ir tuo pačiu prisidėti prie mūsų kalbos turtinimo.